როგორ იბეგრება ფიზიკური პირის მიერ აქტივების რეალიზაცია?

როგორ იბეგრება ფიზიკური პირის მიერ აქტივების რეალიზაცია?

ფიზიკური პირის მიერ 2 წელზე ნაკლები ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივის რეალიზაციით  მიღებული ნამეტი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით.

ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის, აგრეთვე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიწოდებით მიღებული ნამეტი შემოსავალი 5 პროცენტით იბეგრება.

*ნამეტი – სხვაობა აქტივის მიწოდების ფასსა და მასზე საკუთრების უფლების წარმოშობისას მისი შეძენის ფასს შორის

Compare listings

Compare
ka_GEGeorgian